كل عناوين نوشته هاي علي رضا کي شمس

علي رضا کي شمس
[ شناسنامه ]
علم بهتر است يا .... ...... شنبه 92/3/11
بي تو..... ...... سه شنبه 91/12/29
بي تو.... ...... سه شنبه 91/12/29
زندگي.... ...... دوشنبه 91/7/10
فرياد ...... دوشنبه 91/7/10
  ==>   ليست آرشيو شده ها