هیچ شباهتی به یوسف نبی ندارم...
نه رسولم
نه زیبایم
نه عزیز کرده ام
نه چشم به راهی دارم...
فقط در چاه افتاده ام...........!